košík je prázdný

Obchodní podmínky PILA CIGNA, s.r.o., IČ: 28568664

 

 1. Dodavatel (PILA CIGNA, s.r.o.) bude dodávat odběrateli zboží za rámcové ceny uvedené v ceníku zboží (kupní ceny). Ceník je platný pro libovolný odběr, bez omezení minimálního množství s výjimkou speciálních slev za množstevní odběr. Cenu stanovuje dodavatel po dohodě s odběratelem na každý jednotlivý odběr, s ohledem na kvalitu zboží.
 1. Obchodní podmínky mohou být upraveny či zpřesněny uzavřením rámcové smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.
 1. Vzhledem k povaze zboží, si dodavatel  vyhrazuje právo odmítnout reklamaci vad zboží, které si odběratel sám (nebo prostřednictvím zástupce) vybral a které byly zjevné už při prodeji zboží. Dodavatel rovněž nezodpovídá za vady zboží vzniklé při přepravě nebo nevhodným skladováním zboží (zejména relativní vlhkost).
 1. Dodávky zboží budou realizovány dodavatelem odběrateli ze skladu ve Staříči. Konkrétní dodací podmínky, v této dohodě neuvedené, určuje pověřený zaměstnanec dodavatele v daném skladu.
 1. K dodání zboží dochází okamžikem převzetí zboží odběratelem, případně jeho zástupcem, nebo předáním zboží prvnímu externímu dopravci. Pokud přepravu zboží realizuje dodavatel vlastní dopravou, pak k dodání zboží dochází převzetím na místě uvedeném odběratelem. V takovém případě odpovědnost za zboží během přepravy nese dodavatel.
 1. Pro případ prodlení odběratele s úhradou jakéhokoliv závazku vůči dodavateli odběratel stanovuje smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 1. Dodavatel stanovuje výhradu vlastnického práva  k veškerému zboží, které bude dodáváno dodavatelem odběrateli a to až do úplného zaplacení vyfakturované ceny dodaného zboží.
 1. Smluvní strany sjednávají, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení podle platného znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, postupem podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, a. s., IČ: 63496658, se sídlem v Brně, Příkop 8, a to jediným rozhodcem ze Seznamu rozhodců vedeného Sdružením rozhodců, a. s., který bude jmenován postupem podle Rozhodčího řádu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že měly možnost seznámit se s Rozhodčím řádem a Poplatkovým řádem, jejichž znění je zveřejněno na internetových stránkách www.sdruzenirozhodcu.cz, v Obchodním věstníku č. 16/2009 a je také veřejně k dispozici v sídle Sdružením rozhodců
 1. Veškeré spory, které nastanou, nebo mohou nastat v souvislosti s dodávkami zboží dodavatele odběrateli, veškeré jejich vzájemné pohledávky vyplývající z dalšího obchodního styku, či jakékoliv jiné nároky budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem-Sdružením rozhodců, s. r. o., IČ: 63 49 66 58, sídlem Příkop 8 (budova IBC), 604 10 Brno v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení rozhodců.
 1. Tyto obchodní podmínky jsou vyvěšeny v prodejně dodavatele, a také na stránkách www.pilacigna.cz.
 1. Odběratel podpisem na faktuře či dodacím listu souhlasí a přijímá tyto obchodní podmínky.
 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2009

Ve Staříči 30.08.2009

Mgr. Daniel Cigna